สรุปจำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แยกสาขาวิชา
คณะสาขาวิชาจำนวนทั้งหมดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่เข้ารับ
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)510
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์ (ค.บ.)300
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สัตวศาสตร์ (วท.บ.)200
ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)1210
ครุศาสตร์ พลศึกษา (ค.บ.)711
ครุศาสตร์ การประถมศึกษา (ค.บ.)210
ครุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา (ค.บ.)210
ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)100
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทล.บ.)710
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม (วท.บ.)400
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต (ทล.บ.)310
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (วศ.บ.)210
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)200
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี (ค.บ.)200
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.)100
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องกล (วท.บ.)100
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ (น.บ.)2450
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)1520
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)811
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม (ศศ.บ.)721
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา (ค.บ.)700
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)600
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏศิลป์ (ค.บ.)510
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ.)300
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) (รป.บ.)200
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ.)100
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ค.บ.)100
วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)1340
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ (บธ.บ.)920
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (บธ.บ.)500
วิทยาการจัดการ การตลาดสมัยใหม่ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.)500
วิทยาการจัดการ การตลาดสมัยใหม่ แขนงวิชาการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (บธ.บ.)420
วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม (บธ.บ.)310
วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)310
วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.)300
วิทยาการจัดการ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (บธ.บ.)300
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)100
วิทยาการจัดการ การบัญชี (บช.บ.)100
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.)3551
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)1911
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)900
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (วท.บ.)420
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ (ค.บ.)320
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ (ค.บ.)300
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ (ค.บ.)300
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ.)200
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา (วท.บ.)201
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)200
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา (ค.บ.)100
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)100
  269396