สรุปจำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แยกสาขาวิชา
คณะสาขาวิชาจำนวนทั้งหมดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่เข้ารับ
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์ (ค.บ.)119443
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)2741
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สัตวศาสตร์ (วท.บ.)1420
ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)115214
ครุศาสตร์ การประถมศึกษา (ค.บ.)99141
ครุศาสตร์ พลศึกษา (ค.บ.)97202
ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)95111
ครุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา (ค.บ.)58230
ครุศาสตร์ ภาวะผู้นำและการบริหาร (ปร.ด.)510
ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา (ค.ม.)510
ครุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา (ค.ด.)200
ครุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา (ค.ม.)100
โครงการบัณฑิตศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปร.ด.)100
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี (ค.บ.)86192
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม (วท.บ.)38120
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทล.บ.)3200
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (วศ.บ.)1951
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต (ทล.บ.)1710
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)1340
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องกล (วท.บ.)800
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปร.ด.)550
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (วท.บ.)420
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเครื่องกล (วท.บ.)200
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.)100
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)100
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ.)180272
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)174232
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)123153
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ.)97140
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)7052
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ (น.บ.)65150
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา (ค.บ.)6451
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ค.บ.)60162
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏศิลป์ (ค.บ.)48131
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม (ศศ.บ.)3292
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปร.ด.)970
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) (รป.บ.)500
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) (รป.บ.)400
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค (ศศ.ม.)210
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)200
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม (ทัศนศิลป์) (ศป.บ.)200
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) (ศป.บ.)100
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์และการออกแบบ (ศป.บ.)100
วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)10881
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ (บธ.บ.)47110
วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)2761
วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม (บธ.บ.)2412
วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)1440
วิทยาการจัดการ การตลาดสมัยใหม่ แขนงวิชาการจัดการการตลาดสมัยใหม่ (บธ.บ.)1340
วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐและสาธารณะ (ศ.บ.)1311
วิทยาการจัดการ การตลาดสมัยใหม่ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.)1220
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (บธ.บ.)1020
วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.)1010
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (บธ.ม.)800
วิทยาการจัดการ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (บธ.บ.)800
วิทยาการจัดการ การบัญชี (บช.บ.)700
วิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ศศ.ม.)420
วิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ (บธ.ม.)310
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)310
วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.)300
วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ (นศ.บ.)200
วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์การจัดการภาคธุรกิจ (ศ.บ.)200
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา (ค.บ.)110261
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ.)91252
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.)87115
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ.)85162
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ (ค.บ.)84174
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ (ค.บ.)52130
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ (ค.บ.)52121
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ (ค.บ.)45133
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)3441
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (วท.บ.)2080
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา (วท.บ.)1530
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)1500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)1110
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)400
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) (วท.บ.)210
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยุกต์ (วท.บ.)100
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (วท.บ.)100
  2,83053354