สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตรวจสอบรายชื่อ) 044-514606

กองคลัง (ชุดครุย และการชำระเงิน) 044-514695

กองพัฒนานักศึกษา (กำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ) 044-514687