บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านทาง internet ภาคเรียนที่ 1/2559

ส่วนที่ ๑ เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
เลือกโปรแกรม/สาขา
ปีการศึกษา:
   เลือก 1
ศูนย์การเรียน :
   เลือก 2
ภาค :
  เลือก 3
หลักสูตร :
   เลือก 4
โปรแกรมวิชา/สาขา:
  เลือก 5

ดูรายชื่อผู้สมัคร แยกตามสาขาวิชาที่สมัคร
ดูรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด
ผู้สมัครออนไลน์ ต้องจ่ายเงินค่าสมัครระดับปริญญาโท 300 บาท ปริญญาเอก 2,000 บาท
ชื่อบัญชี วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
บัญชีเลขที่ 644-0-28449-2
จึงสามารถใช้แบบฟอร์มออนไลน์ในการสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษาได้