สรุปจำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
แยกคณะ แยกสาขาวิชา
หลักสูตรจำนวนทั้งหมดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่เข้ารับ
ครุศาสตรบัณฑิต ( 5 ปี )166535358
วิทยาศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )3555714
บริหารธุรกิจบัณฑิต ( 4 ปี )158325
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )183243
ศิลปศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )102156
นิติศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )65150
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)20130
บัญชีบัณฑิต ( 4 ปี )11585
เทคโนโลยีบัณฑิต ( 4 ปี )6361
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )1952
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต ( 4 ปี )3442
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)630
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )1511
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)610
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)1110
นิเทศศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )500
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)200
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )400
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)200
 2,83053897