สรุปจำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
แยกคณะ แยกสาขาวิชา
หลักสูตรจำนวนทั้งหมดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่เข้ารับ
ครุศาสตรบัณฑิต ( 5 ปี )349113481893
วิทยาศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )1197415597
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )545210254
บริหารธุรกิจบัณฑิต ( 4 ปี )330110162
บัญชีบัณฑิต ( 4 ปี )2009390
ศิลปศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )27489143
เทคโนโลยีบัณฑิต ( 4 ปี )1845283
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต ( 4 ปี )543022
นิติศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )1042160
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )29919
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)1981
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )44734
นิเทศศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )35727
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)2548
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )832
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)1432
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)1024
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)523
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)1116
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)1311
 6,5922,4153,411