วารสารการศึกษาและสังคมที่ยั่งยืน 

Journal of Sustainable 
Education and Society

 
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

อาจใช้การอ้างอิงแบบตัวเลข หรือแบบนาม – ปี ตามมาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม
 
อัตราค่าตีพิมพ์

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม บุคลากร นักศึกษา  และบุคคลทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม
 
ขอบเขตวารสาร

บุคลากรของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม
 
หลักเกณฑ์พิจารณาบทความ

หลักเกณฑ์พิจารณาบทความมีการแต่งตั้ง Peer Reviewer

อ่านเพิ่มเติม
 
ขั้นตอนการจัดทำวารสาร

แผนภูมิขั้นตอนการทำวารสาร

อ่านเพิ่มเติม
 
รูปแบบการพิมพ์บทความฉบับเต็ม(Full Paper)

รูปแบบการพิมพ์บทความฉบับเต็ม

อ่านเพิ่มเติม

วารสารการศึกษาและสังคมที่ยั่งยืน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค – มิ.ย 62

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[อ่าน]

การบูรณาการหลักพุทธธรรมสำหรับการบริหารการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชนในอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

[อ่าน]

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร

[อ่าน]

การรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก

[อ่าน]

การจัดการความรู้ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประดู่ทอง หมู่ 5 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

[อ่าน]

องค์กรแห่งการเรียนรู้กับความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวันตก

[อ่าน]

สภาพความเป็นจริง และความคาดหวังต่อคุณลักษณะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

[อ่าน]

วารสารการศึกษาและสังคมที่ยั่งยืน บัณฑิตศึกษา

วารสารการศึกษาและสังคมที่ยั่งยืน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค – ธ.ค 62

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

อ่าน
 

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)

อ่าน
 

ผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา

อ่าน
 

สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

อ่าน
 

การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์จังหวัดสุรินทร์

อ่าน
 

การประเมินโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)

อ่าน
 

สภาพปัญหาการบริหารและการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของผู้บริหารและครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์

อ่าน
 

วารสารการศึกษาและสังคมที่ยั่งยืน บัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย 2563

 

การใช้คลิปเสียงออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษสาหรับครูเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทางด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์, ณิชชา ชานิยนต์ 

อ่าน
 

การศึกษาองค์ประกอบของโรงเรียนสุขภาวะในจังหวัดชัยภูมิ สิมาพร ลิ้มไพบูลย์, เสาวนี สิริสุขศิลป์

อ่าน
 

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ จังหวัดสุรินทร์ พิทักษ์ ทวีแสง

อ่าน
 

การศึกษาองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ศักดา ชัยภัย

อ่าน
 

การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านแคน(วันครู2503) ว่าที่พันตรี ดร. มานิตย์ ซาชิโย

อ่าน
 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแบบมีส่วนร่วม สาหรับโรงเรียนประถมศึกษา พิมสาย อัครพิทยาอาพน

อ่าน
 

บทนำ/บทบรรณาธิการ/สารบัญ

อ่าน