อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพิ่มบุคลากร

แสดง 1 ถึง 10 จาก 103 ผลลัพธ์
Imageชื่อ-สกุลสังกัด 
  
รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ลภัสรดา หอมคำคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.ชนม์มัฐชา กังวานศุภพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์คณะวิทยาการจัดการ
ดร.ศรัญญา นาเหนือคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.สันทนา กูลรัตน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์คณะวิทยาการจัดการ
ดร.นฤมล วลีประทานพรคณะวิทยาการจัดการ