อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพิ่มบุคลากร

แสดง 1 ถึง 10 จาก 102 ผลลัพธ์
Imageชื่อ-สกุลตำแหน่งทางวิชาการสังกัด 
  
รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้ารศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ลภัสรดา หอมคำอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวีผศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน ผศ.คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.ชนม์มัฐชา กังวานศุภพันธ์ ผศ.คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ผศ.คณะวิทยาการจัดการ
ดร.ศรัญญา นาเหนืออาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.สันทนา กูลรัตน์ผศ.คณะวิทยาการจัดการ
ดร.นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ดร.นฤมล วลีประทานพรอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ